OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Antoniewskiej

DziI. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościpowierzchnia nieruchomości [ha]cena wywoławcza bruttowysokość wadium i termin wpłatytermin przetargu
1052/11
Skoki
PO1B/00046191/9
0,2129 ha54 300,00 zł5 000 
do 05 sierpnia 2019
(poniedziałek)
09 sierpnia 2019
(piątek)
godz. 09:00
1052/12
Skoki
PO1B/00046191/9
0,2420 ha61 700,00 zł5 000 
do 05 sierpnia 2019
(poniedziałek)
09 sierpnia 2019
(piątek)
godz. 09:30
1052/14
Skoki
PO1B/00046191/9
0,2571 ha65 600,00 zł5 000 
do 05 sierpnia 2019
(poniedziałek)
09 sierpnia 2019
(piątek)
godz. 10:00
1052/15
Skoki
PO1B/00046191/9
0,2970 ha75 700,00 zł5 000 
do 05 sierpnia 2019
(poniedziałek)
09 sierpnia 2019
(piątek)
godz. 10:30

 

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości o kształcie prostokąta i trapezu prostokątnego, położone są w miejscowości Skoki przy ul. Antoniewskiej na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową (nie urządzoną w terenie). Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Obszar po byłym terenie leśnym z wyciętymi drzewami. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości  znajduje się czynny zakład stolarni.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. wyznacza następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości: „lasy”.

Przedmiotowe nieruchomości nie mają określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 09 sierpnia 2019 roku (piątek) w godzinach 09:00 – 10:30.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2019 r. (poniedziałek).
  2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
  3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
  4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
  5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
  6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
  7. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.     Uwagi:

  1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
  3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*