Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Lokal użytkowy położony w budynku w Pawłowie Skockim 10b, zlokalizowanym na działce 44/2 – obręb Stawiany, gmina Skoki, księga wieczysta PO1B/00048746/9
2. Powierzchnia nieruchomości Lokal o powierzchni 67,48 m2, na który składają się następujące pomieszczenia: 1. sala 50,15 m2;  2. korytarz 4,70 m2; 3. biuro 9,26 m2 ; 6.wc – 3,37 m2
3. Opis nieruchomości Lokal położony w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim.
Lokal nie jest zagospodarowany; został poddany modernizacji.
Rozmieszczenie pomieszczeń określa niżej umieszczony rzut lokalu.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej – sklep ogólnospożywczy.
Lokal nie służy do zamieszkania.
Lokal wymaga wniesienia wkładu rzeczowego w postaci wyposażenia.
Lokal wyposażony jest w energię, wodę i kanalizację miejską. Ciepło do lokalu dostarczane jest z kotłowni zbiorczej. Dzierżawca jest zobowiązany podpisać umowę na dostawę usług w terminie 30 dni od podpisania umowy dzierżawy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Wydzierżawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości 30 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.
6. Wysokość opłat z tytułu najmu Minimalna miesięczna stawka czynszu dzierżawy lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 7,50 zł  za 1 m2 netto. 
Cena wywoławcza czynszu dzierżawy wynosić będzie 506,10 zł/ miesięcznie netto.
Do czynszu doliczony będzie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
UWAGA: Poza opłatami za czynsz dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów ogrzewania, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, opłat za energię, zagospodarowania śmieci oraz podatków lokalnych. Opłaty za ogrzewanie naliczane są comiesięcznie przez Spółdzielnię Administracyjno-Usługową w Rybnie Wielkim, która obsługuje kotłownię zewnętrzną. Obecnie stawka ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej wynosi netto 3,66 zł / miesięcznie..
7. Termin wnoszenia opłat Czynsz płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
8. Zasady aktualizacji opłat Czynsz za dzierżawę ustalony w złotych podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez GUS za poprzedni rok. Ustalenie zwaloryzowanej stawki czynszu dokonywane będzie jednostronnym oświadczeniem woli przez wynajmującego.
9. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem Lokal zostanie oddany w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas oznaczony 15 lat.
10. Czas i miejsce przetargu 5 kwietnia 2019 r. (środa) godzina 10:00
sala konferencyjna budynek B, pokój nr 4
11. Warunki przetargu Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 50 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r. (piątek).
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy najmu lokalu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
12. Uwagi: Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację  o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*