OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA NAJEM LOKALU SOCJALNEGO POŁOŻONEGO W CHOCISZEWIE 14/3

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1234 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/293/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1808)

podaję do publicznej wiadomości informację o wolnym lokalu wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy i ogłaszam nabór wniosków na przedmiotowy lokal

1. Lokal socjalny o numerze 3 położony jest na parterze w budynku oznaczonym numerem 14 w Chociszewie, na działce 15/3.

2. Informacje o lokalu:
a. Lokal socjalny
b. Najem na czas określony- 2 lata
c. Stan techniczny: bardzo dobry
d. Powierzchnia użytkowa lokalu: 50,00 m2
e. Lokal składa się z pokoju 24,40 m2, kuchni o pow. 12,50 m2, łazienki z wc o pow. 5,30 m2, wiatrołapu o pow. 4,10 m2 i kotłowni o pow. 3,70 m2

3. Ogrzewanie centralne etażowe (piec znajduje się w lokalu)
4. Opłaty:
a. Miesięczny czynsz najmu lokalu socjalnego: 59,50 zł
b. Opłaty za wodę rozliczane według wodomierza na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą wody
c. Opłaty za energię rozliczane według licznika na podstawie umowy zawartej pomiędzy najemcą a dostawcą energii.
d. Wywóz nieczystości płynnych w własnym zakresie
e. Opłata za odpady wg złożonej deklaracji

5. Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas oznaczony są wnioskodawcy, którzy spełniają kryterium dochodowe a ich warunki zamieszkiwania kwalifikują się do poprawy.

KRYTERIUM DOCHODOWE:
1) w gospodarstwie domowych jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 100 % kwoty najniższej emerytury tj. 1029,80 zł miesięcznie
2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym dochód nie może przekroczyć 75 % kwoty najniższej emerytury na jednego członka gospodarstwa domowego, tj. 772,35 zł na osobę miesięcznie

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POPRAWY:
1. Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 10 m2, lub
2. Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, lub
3. Zamieszkiwanie w gospodarstwie jednoosobowym osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym powierzchnia łączna pokoi jest mniejsza niż 15 m2, lub

4. Zamieszkiwanie w gospodarstwie wieloosobowym wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności, w którym na jednego członka gospodarstwa przypada mniej niż 10 m2 powierzchni łącznej pokoi.

6. Wymagane dokumenty:
a) Wniosek zawierający dane osoby ubiegającej się o najem lokalu oraz osób objętych wnioskiem wraz z opisem aktualnej sytuacji majątkowej, życiowej, zdrowotnej i materialnej, w tym określenie miejsca i warunków zamieszkiwania (wniosek do pobrania w urzędzie).
b) Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
c) Dokumenty potwierdzające dochody osiągane w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o najem lokalu (np. zaświadczenie z zakładu pracy- druk do pobrania w urzędzie, decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, zaświadczenie o wysokości dochodu w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie z urzędu skarbowego, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanej pomocy).
d) Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli osoba objęta wnioskiem takie posiada).
e) Oświadczenie o braku tytułu prawnego do lokalu.

Uwaga! Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu mają osoby, które zostały pozbawione lokalu mieszkalnego z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu lub zamieszkują wspólnie z osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego służącego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

7. Miejsce i termin składania wniosków
Wnioski należy składać do 31 stycznia 2019 roku do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, Ciastowicza 11, 62-085 Skoki