Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu.

0
350

Gmina Skoki, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1460 ze zmianami), w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 23 lutego 2018 r. na stronie internetowej Gminy Skoki oraz w BIP  Urzędu Miasta i Gminy Skoki, o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia – na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne”, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Stowarzyszenie Edukacyjne „TĘCZA”
Jabłkowo 9/2,
62-285 Popowo Kościelne

Oferta spełnia stawiane wymagania formalne i merytoryczne.

W ramach naboru wpłynęła 1 oferta.

Projekt, przygotowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA  z Jabłkowa, złożony zostanie do konkursu nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.