OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. zamówień publicznych

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wynosił mniej niż 6%.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy prawo budowlane;
 • Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • Umiejętność czytania map, biegła obsługa komputera (w tym programy kosztorysowe oraz AutoCad).

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub inne techniczne (inżynierskie);
 • Uprawnienia budowlane;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami, bądź doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie  zamówień publicznych;
 2. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami;
 3. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów drogowych;

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopie świadectw pracy – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
 • Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego ( dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Proponowane warunki zatrudnienia:

Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy: Umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym)  lub po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę  o pracę  na czas nieokreślony.

Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu, z koniecznością wyjazdów na teren gminy. Praca związana jest z obsługą interesantów.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 28 lutego 2018 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. zamówień publicznych).
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
 3. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu.
 4. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź z BIP Urzędu.
 5. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy, nr tel. 061 8925 800.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*