OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Skokach w rejonie ul. Czereśniowej, Wiśniowej, Malinowej  i Brzoskwiniowej w Skokach

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

858/122
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,1115

59 095 zł

6 000 zł do 11.09.2017 (poniedziałek)

15.09.2017 (piątek)
g. 10:00

858/121
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,1064

56 392 zł

6 000 zł do 11.09.2017 (poniedziałek)

15.09.2017 (piątek)
g. 10:30

858/117
Skoki, Wiśniowa
PO1B/00057904/1

0,1174

62 222 zł

6 000 zł do 11.09.2017 (poniedziałek)

15.09.2017 (piątek)
g. 11:00

858/116
Skoki, Wiśniowa
PO1B/00057904/1

0,1011

53 583 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek)
g. 11:30

858/115
Skoki, Czereśniowa
PO1B/00057904/1

0,0900

47 700 zł

6 000 zł do 11.09.2017 (poniedziałek)

15.09.2017
(piątek)
g. 12:00

858/114
Skoki, Brzoskwiniowa
 PO1B/00057904/1

0,0971

51 463 zł

6 000 zł do 11.09.2017 (poniedziałek)

15.09.2017 (piątek)
g. 12:30

858/106
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0997

52 841 zł

6 000 zł do 11.09.2017 (poniedziałek)

15.09.2017 (piątek)

g. 13:00

858/105
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,0977

51 781 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek)
g. 13:30

858/104
Skoki, Brzoskwiniowa
PO1B/00057904/1

0,1188

62 964 zł

6 000 zł do 11.09.2017 r. (poniedziałek)

15.09.2017 r. (piątek)
g. 14:00

II. Opis nieruchomości. Działki położone w miejscowości Skoki, w rejonie ulic Antoniewskiej i Rakojedzkiej. Dojazd do działek drogą gruntową. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

III.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania. Szczegółowe warunki zabudowy określa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki w części miasta Skoki zatwierdzony uchwałą nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 października 2011 r.  Podstawowe warunki zabudowy to:
– lokalizacja wg obowiązującej i nieprzekraczającej linii zabudowy 5 m od granicy drogi
– forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi
– możliwość lokalizacji garaży wolnostojących
– maksymalna ilość kondygnacji 2 nadziemne, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem 1 kondygnacji podziemnej w zależności od warunków gruntowych
– maksymalna wysokość do kalenicy 9 m
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych 35° – 45°
– pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej
– ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych
– zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”
–  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 12 m od granicy lasu

 1. Termin zagospodarowania nie jest określony.
 2. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 15 września 2017 roku (piątek) w godzinach 10:00 – 14:00.
 3. Warunki przystąpienia do przetargu:
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6 000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 11 września 2017 r. (poniedziałek).
 5. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 6. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 7. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziały w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 8. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 9. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.  Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej.

 

I. Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

64/166
Sława Wlkp.
ul. Żółta
PO1B/00048378/8

0,0980

47 040 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.017
(poniedziałek)
godz. 10:00

64/168
Sława Wlkp.
ul. Fioletowa/Żółta
PO1B/00048378/8

0,1021

52 000 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.017
(poniedziałek)
godz. 10:30

64/169
Sława Wlkp.
ul. Zielona
PO1B/00048378/8

0,0934

49 000 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.2017
(poniedziałek)
godz. 11:00

64/170
Sława Wlkp.
ul. Zielona
PO1B/00048378/8

0,1046

54 000 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.2017
(poniedziałek)
godz. 11:30

64/171
Sława Wlkp.
ul. Zielona/Fioletowa
PO1B/00048378/8

0,0973

50 500 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.2017
(poniedziałek)
godz. 12:00

64/113
Sława Wlkp.
ul. Zielona
PO1B/00048378/8

0,1226

59 000 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.2017
(poniedziałek)
godz. 12:30

64/114
Sława Wlkp.
ul. Zielona
PO1B/00048378/8

0,0660

32 000 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.2017
(poniedziałek)
godz. 13:00

64/144
Sława Wlkp.
ul. Niebieska
PO1B/00048378/8

0,0938

45 000 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.2017
(poniedziałek)
godz. 13:30

64/145
Sława Wlkp.
ul. Niebieska
PO1B/00048378/8

0,0792

38 300 zł

5 000 zł
do 14.09.2017
(czwartek)

18.09.2017
(poniedziałek)
godz. 14:00

II. Opis nieruchomości

Działki położone są w miejscowości Sława Wielkopolska (obręb geodezyjny Szczodrochowo) na terenach nowopowstałego osiedla domów jednorodzinnych przy drodze wojewódzkiej nr 197.  Dojazd do działek odbywa sie drogą nieutwardzoną. Teren  uzbrojony w sieć energetyczną i wodociągową.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Szczegółowe warunki zabudowy określa „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki obejmujący obszar działek w Sławie Wielkopolskiej” zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2009 r.

Podstawowe warunki budowy to:
– budynki mieszkalne jednorodzinne o obowiązujących i nieprzekraczających liniach zabudowy
– zabudowa wolnostojąca, dwie kondygnacje w tym poddasze
– dachy strome, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym
– dopuszcza się lokalizację garaży wolnostojących
– maksymalna powierzchnia zabudowy do 25%
– maksymalna wysokość budynku do kalenicy do 8,5 m
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰
– odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej od ulicy 6m a od lasu 12 m
– ogrodzenie od strony ulicy o wysokości maksymalnie 1,5 m, przy tym w części powyżej 0,4 m wyłącznie ogrodzenie ażurowe

 1. Termin zagospodarowania nie jest określony.
 2. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – Segment B, 18 września 2017 roku (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 14:00.
 3. Warunki przystąpienia do przetargu :
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 14 września 2017 r. (czwartek).
 5. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
 6. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 7. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziały w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 8. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 9. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.   Uwagi:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*