INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA WNIOSKÓW DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (PROGRAM 500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że:

 1. Wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (program 500+) dla osób z terenu gminy Skoki (MIASTO) są do odbioru w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (program 500+) dla osób z terenu gminy Skoki (WSIE) będą do odbioru w terminie po 16 marca 2016 u sołtysa danej wsi.
 3. Wnioski w wersji elektronicznej i inne informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl pod banerem (logo programu) na stronie głównej.

WYPEŁNIONE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOKACH
UL. CIASTOWICZA 11
OD DNIA 01 KWIETNIA 2016

Świadczenia przyznane dla wniosków złożonych do dnia
01 lipca 2016 będą wypłacane ze spłatą od miesiąca kwietnia 2016

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE SIĘ, ŻE UBIEGAJĄC SIĘ O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE LUB JEDYNE DZIECKO
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ

 • oświadczenie każdego członka rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu- in.: alimenty, stypendia, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu lub karty podatkowej;
 • nakaz płatniczy, zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • wyrok o alimenty, rozwód lub separację;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny;
 • zaświadczenie komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2014- w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej;
 • dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zakończeniu zatrudnienia) oraz wysokość utraconego dochodu;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z zatrudnienia- w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty niezbędne w trakcie prowadzenia postępowania.
 • Nie ma konieczności przedstawiania dochodów z Urzędu Skarbowego za 2014 r.- Ośrodek sam je pozyskuje, natomiast w celu wstępnej oceny dochodów rodziny należy przedłożyć rozliczenie PIT – 11 lub PIT – 37 lub PIT – 40 lub PIT – 28 lub inne za rok 2014.
 • W przypadku utraty lub uzyskania dochodu po roku 2014, Ośrodek ustala prawo do świadczenia na podstawie bieżącej sytuacji dochodowej rodziny.

PODKREŚLA SIĘ, IŻ FAKT POSIADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW W TECZCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH LUB ALIMENTACYJNYCH NIE ZWALNIA PAŃSTWA Z KONIECZNOŚCI PRZEDSTAWIENIA PONOWNIE TYCH SAMYCH DOKUMENTÓW, PONIEWAŻ JEST TO ODRĘBNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE.