W dniu 28 sierpnia 2015 wchodzą w życie nowe przepisy określające m.in. zasady wnioskowania i wydawania zezwoleń na usunięcie drzew.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 627 ze zm.) kryterium wydawania zezwoleń na usunięcie drzew będzie obwód pnia, a nie wiek jak do tej pory.

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew będzie wymagane w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm jest większy:

– 35cm w przypadku topoli, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

– 25cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Przepisy nie zmieniły się w przypadku wydawani zezwoleń na usunięcie krzewów – wymagane będzie uzyskanie decyzji dla krzewów, których wiek przekracza 10 lat.

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę.

Zmiana ustawy uszczegóławia także rodzaje prac wykonywanych w obrębie korony drzewa. Nie mogą one prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 627 ze zm.) została zmieniona art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1045/1