W związku ze zmianą zapisów art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.) – informujemy, że Stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS oraz Fundacje zobowiązane są do przestrzegania zapisów w/w ustawy  w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Podmioty te są zobowiązane są m.in. do ujawnienia danych swoich beneficjentów rzeczywistych w tzw. Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Podmioty już istniejące mają obowiązek dokonania wpisu do 31 stycznia 2022r., a nowe w terminie do 7 dni od dnia wpisania podmiotu do KRS.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych