OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Potrzanowie przy ulicy Rumiankowej

I.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, cena nieruchomości i wysokość termin wpłaty wadium oraz termin przetargu

l.p.oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościpowierzchnia nieruchomości [ha]cena wywoławcza bruttowysokość i termin wpłaty wadiumtermin przetargu
1.388/7 księga wieczysta PO1B/00046125/60,085659 920 zł7 000 zł do 24.09.2021 (piątek)28.09.2021 (wtorek) g. 9:00
2.388/9 księga wieczysta PO1B/00046125/60,088461 880 zł7 000 zł do 24.09.2021 (piątek)28.09.2021 (wtorek) g. 9:30
3.388/10 księga wieczysta PO1B/00046125/60,088061 600 zł7 000 zł do 24.09.2021 (piątek)28.09.2021 (wtorek) g. 10:00
4.388/11 księga wieczysta PO1B/00046125/60,123686 520 zł7 000 zł do 24.09.2021 (piątek)28.09.2021 (wtorek) g. 10:30

II. Opis nieruchomości

Nieruchomości oznaczone numerami 388/7, 388/9, 388/10 i 388/11 są niezabudowane. Położone są w miejscowości Potrzanowo, gmina Skoki, przy ulicy Rumiankowej.

Dostęp do drogi publicznej odbywa się drogą wewnętrzną poprzez działkę 388/8, będącą własnością Gminy Skoki – droga wytyczona geodezyjnie nieurządzona w terenie o nawierzchni gruntowej bez chodnika.

Na działce brak jest uzbrojenia. Istnieje możliwość podłączenia wody, prądu i gazu. Teren płaski, bez zadrzewienia. 

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowych działek został uchwalony Uchwałą nr XXIX/259/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 czerwca  2021 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miejscowości Potrzanowo w rejonie ulicy Skockiej, Zagajnikowej, Borówiec, Szkolnej, Bajkowej, Sezamkowej, Leśnych Skrzatów, Stare Potrzanowo i Smolarki.

Zgodnie  z w/w MPZP przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym jako 13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

IV. Termin zagospodarowania

Nie został określony

V.  Czas i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro – segment B – 28 września 2021 r. (wtorek) w godzinach 9:00-10:30

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 7000  na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 24 września 2021 r. 

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.

2. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.

3. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

4. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

5. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII. Uwagi:

1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Koszty zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi nabywca.