Referat Oświaty przypomina, iż uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Skoki przysługuje pomoc materialna w formie stypendium i zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto) W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne, wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składane są w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

Jeżeli chodzi o zasiłek szkolny to może być on przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ten rodzaj pomocy materialnej może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba w rodzinie ucznia). Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zachęcamy do skorzystania z tych form pomocy przez osoby uprawnione.