Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku:

1/ Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=13568

2/ Konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=13567

3/ Konkurs ofert na wsparcie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=13569