REGULAMINY 2 MIKOŁAJKOWYCH KONKURSÓW DOTYCZĄCYCH PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ I PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA:

PLAKAT

1. Cel konkursu:
– zaangażowanie dzieci w działalność profilaktyczną związaną z problematyką uzależnień,
– promowanie zachowań prozdrowotnych,
– wzmacnianie postaw zapobiegających uzależnieniom,
– propagowanie wiedzy o uzależnieniach i przeciwdziałaniu im

2. Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do dzieci  w wieku  szkolnym (z klas I – IV) uczęszczających do szkół podstawowych i na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone w świetlicach działających na terenie miasta i gminy Skoki.

3. Termin konkursu: Konkurs trwa od 20.11.2020 do 07.12.2020r.

4. Zadanie konkursowe: Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu profilaktycznego w formacie A3 dotyczącego problematyki uzależnień. Każdy plakat musi zawierać przesłanie profilaktyczne nakłaniające do zdrowego stylu życia. Z uwagi na przyjętą formę konkursu (plakat) prace konkursowe powinny być wykonane w formie zwięzłej i czysto graficznej (bez zbędnych opisów).

Technika prac jest dowolna.

5. Miejsce składania prac: Prace należy dostarczyć do świetlic szkolnych lub wychowawcom prowadzącym zajęcia w świetlicach do dnia 04.12.2020r.

Każda praca na odwrocie musi posiadać metryczkę z następującymi danymi:
Imię i nazwisko wykonawcy pracy:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Nazwę szkoły lub świetlicy, którą reprezentuje:
Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, które stanowią załącznik do regulaminu.

6. Kryteria oceny prac konkursowych:
Komisja oceni prace biorąc pod uwagę przede wszystkim:
– zgodność pracy z tematyką konkursu,
– czytelność i zwięzłość przesłania profilaktycznego,
– estetykę wykonania pracy,
– trudność zastosowanych środków technicznych.

7. Rozstrzygnięcie konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.12.2020 r. i zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Skoki.

8. Nagrody: Laureatów wyłoni trzyosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Skokach, przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

PREZENTACJA

1. Cel konkursu:
– zaangażowanie młodzieży w działalność profilaktyczną związaną z problematyką  narkomanii,
– promowanie zachowań prozdrowotnych, – wzmacnianie postaw zapobiegających sięganiu po środki psychoaktywne,
– propagowanie wiedzy o szkodliwości narkotyków i dopalaczy

2. Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do młodzieży  z klas V-VIII uczęszczającej do szkół podstawowych i świetlic działających na terenie miasta i gminy Skoki.

3. Termin konkursu: Konkurs trwa od 20.11.2020 do 07.12.2020r.

4. Zadanie konkursowe: Zadaniem konkursowym jest stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej problematyki narkomanii i  promocji zdrowego styl życia.

Prezentacja ma być utworzona w programie PowerPoint i nie może przekraczać 10 slajdów. Informacje w niej zawarte powinny być ujęte w sposób zrozumiały oraz zwarty i nie stanowić przekopiowanej z Internetu wiedzy. Każda prezentacja musi zawierać przesłanie profilaktyczne nakłaniające do zdrowego stylu życia.

5. Miejsce składania prac: Prace na płytach CD lub pendrive’ach należy dostarczyć do świetlic szkolnych lub wychowawcom prowadzącym zajęcia w świetlicach do dnia 04.12.2020r.

Każda praca musi posiadać doczepioną metryczkę z następującymi danymi:
Imię i nazwisko wykonawcy pracy:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Nazwę szkoły lub świetlicy, którą reprezentuje:

Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, które stanowią załącznik do regulaminu.

6. Kryteria oceny prac konkursowych: Komisja oceni prace biorąc pod uwagę przede wszystkim:
– zgodność pracy z tematyką konkursu,
– zawartość merytoryczną – umiejętność zwartego przekazu,
– czytelność i z sposób prezentacji przesłania profilaktycznego,
– estetykę wykonania pracy,
– trudność zastosowanych środków technicznych

7. Rozstrzygnięcie konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.12.2020 r. i zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Skoki.

8. Nagrody: Laureatów wyłoni trzyosobowa Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Skokach, przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Skoki.