Sposób przekazywania wypełnionych deklaracji:
– wrzucić do skrzynki ustawionej na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Rogozińskiej 10A w Skokach w czasie jego pracy, tj.: wtorek, środa, piątek i sobota w godzinach 1000– 1500
wypełnić elektronicznie i przesłać za pomocą Platformy Komunikacyjnej UMiG W Skokach dostępnej na stronie Urzędu https://eurzad.gmina-skoki.pl/.

Z przyczyn niezależnych od UMiG w Skokach składanie e-deklaracji na stronie eurzad.gmina-skoki.pl za odpady komunalne jest obecnie niemożliwe.
W związku z powyższym zachęcamy do korzystanie z pisma ogólnego na platformie ePUAP.gov.pl. Można załączyć skan wypełnionej deklaracji i podpisać wiadomość profilem zaufanym bądź certyfikatem kwalifikowanym.


– przesłać tradycyjną pocztą,
– zostawić w punkcie podawczym UMiG w Skokach.

Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych

Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych 
– wzór wypełnienia z kompostownikiem
– wzór wypełnienia bez kompostownika

Oświadczenie dla przedsiębiorców