Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” gospodarstwa zobowiązane są do przestrzeganiem nowych terminów stosowana nawozów czy też przechowywania nawozów naturalnych.

Gospodarstwa można podzielić na cztery kategorie pod kątem zobowiązań wynikających z prowadzenia dokumentacji:

1. Gospodarstwa, których powierzchnia nie przekracza 10 ha użytków rolnych i posiadają do 10 DJP

Obowiązuje przestrzeganie przepisów zawartych w Programie. Jeżeli rolnik nabywa nawóz naturalny zobowiązany jest posiadać ustną umowę. Gospodarstwa te nie są zobowiązane posiadać Planu nawozowego lub Planu nawożenia azotem, ale nawozy należy stosować w dawkach nie przekraczających maksymalnych dawek azotu działającego ze wszystkich źródeł dla upraw w plonie głównym określonych w Programie działań. Rolnik nabywający nawozy naturalne zobowiązany jest sporządzić pisemną umowę. (Załącznik w pdf)

2. Gospodarstwa posiadające powyżej 10 ha i 10 DJP są zobowiązane do:

– prowadzenia ewidencji stosowania nawozów zawierających azot, w dokumencie tym powinny być zawarte informacje o dacie stosowania nawozu, rodzaju uprawy oraz powierzchni uprawy, rodzaj stosowanego nawozu i dawkę, terminu przyorania nawozu naturalnego w przypadku stosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu,

– przestrzeganie maksymalnych dawek azotu oraz posiadanie stosownych obliczeń, dawki nawozów stosowane na poszczególne uprawy nie mogą przekraczać maksymalnych ilości N działającego ze wszystkich źródeł zgodne z załącznikiem nr 9 do Programu

– istnieje możliwość sporządzenia planu dla całego gospodarstwa ale wtedy należy przestrzegać dawki nawożenia zawarte w opracowanym planie a nie maksymalnych zawartych w załączniku nr 9 do Planu

3. Gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha użytków rolnych lub powyżej 50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP zwierząt

prowadzą ewidencji stosowania nawozów zawierających azot,
– opracowują corocznie Plan nawożenia azotem zamiast przestrzegania maksymalnych dawek nawożenia zawartych w załączniku nr 9 do Planu, (aplikacje Planu można pobrać ze strony CDR Brwinów).

Uprawy intensywne są zawarte w załączniku pdf.

4. Gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 170 stanowisk dla macior.

– zobowiązane są do prowadzenia ewidencji oraz opracowania Planu nawozowego wszystkimi makroskładnikami, opracowanego na podstawie wyników analizy gleby. Plan ten opiniowany jest przez OSCHR i przekazywany (kopia) wraz z pozytywną opinią OSCHR do Wójta, Burmistrza oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dokumentacja ma być przechowywana przez okres trzech lat od dnia jej sporządzenia. Przykład ewidencji zabiegów agrotechnicznych i Umowa zbycia nawozów w załączniku w pdf.

Załączniki:
Ewidencja (2)
Umowa zbycia nawozu naturalnego
program-dzialan_opublikowany_12-07-2018
Lista+upraw+intensywnych

Beata Mączyńska
starszy doradca– WODR w Poznaniu