OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. ochrony środowiska

O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach wynosił mniej niż 6%.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Prawo jazdy kat B;

Kandydat na stanowisko urzędnicze musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:

 • Wykształcenie wyższe drugiego stopnia – kierunkowe lub kierunkowe podyplomowe związane z ochroną środowiska;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami, bądź doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie rejestru odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK;
 • Sporządzanie sprawozdań ilości odpadów przyjętych do PSZOK;
 • Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, w tym kontrola sposobu segregowania odpadów komunalnych;
 • Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kontrola realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • Prowadzenie weryfikacji częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • Prowadzenie kontroli przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skoki;
 • Nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku na terenie gminy(ulice, place, przystanki komunikacyjne, miejsca postojowe;
 • Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami oraz zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów;

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopie świadectw pracy – dotyczy kandydatów ze stażem pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (jeśli kandydat takimi dysponuje);
 • Kserokopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie przepisów lub umów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych – wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

Proponowane warunki zatrudnienia:

Wyłoniony w drodze naboru kandydat otrzyma następujące warunki pracy:

Umowę o pracę na czas określony do  6 miesięcy, następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (dotyczy osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym)  lub po uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego, umowę  o pracę  na czas nieokreślony.

Praca w godzinach pracy Urzędu, zasadniczo w budynku Urzędu, z koniecznością wyjazdów na teren gminy. Praca związana jest z obsługą interesantów.

 1. Dokumenty aplikacyjne powinny byś własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do 30 czerwca 2018 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki; Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. ochrony środowiska).
 2. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.
 3. Z regulaminem naboru można zapoznać się w sekretariacie Urzędu. Regulamin dostępny jest również w BIP Urzędu.
 4. Druki kwestionariusza osobowego można pobrać w sekretariacie Urzędu bądź z BIP Urzędu.
 5. Dodatkowych informacji związanych z naborem udziela Sekretarz Gminy lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, nr tel. 061 8925 800.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*