Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach przypomina osobom pobierającym świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny o konieczności bezzwłocznego powiadamiania tutejszego organu o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń.

Zmiany, które należy zgłaszać to między innymi:

 • zmiana pracodawcy
 • uzyskanie/utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (czyli m.in. podpisanie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • rozpoczęcie/zakończenie urlopu wychowawczego
 • uzyskanie/utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • rozpoczęcie/wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • uzyskanie/utrata świadczenia rodzicielskiego
 • uzyskanie/utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskanie/utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • uzyskanie/utrata stypendium doktoranckiego
 • zmiana miejsca zamieszkania
 • zmiana liczby członków rodziny (zgon członka rodziny, pójście do/wyjście z zakładu karnego)
 • zaprzestanie nauki
 • podjęcie pracy za granicą polski
 • umieszczenie dziecka/członka rodziny w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • zmiana stanu cywilnego (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, separacja)

Brak zgłoszenia zmiany może skutkować żądaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, dlatego o każdej zmianie należy powiadamiać organ bezzwłocznie oraz przedłożyć stosowne dokumenty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszej jednostki.

Milena Wanecka Tel. 061/892 58 27 – Świadczenia Wychowawcze „500+”
Marta Smętek  Tel. 061/892 58 27– Świadczenia Rodzinne
Iwona Tyll  Tel. 061/892 58 27– Fundusz Alimentacyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*