Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że pierwsze nabory wniosków
o dofinansowanie w 2017 roku planowane są w II półroczu i obejmować będą przedsięwzięcia:

 • 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim,
 • 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego,
 • 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego,
 • 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów,
 • 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy,
 • 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych,
 • 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych,
 • 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
 • 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych,

Nabory wniosków skierowane są dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza:

 • tworzących miejsca pracy,
 • przedstawicieli grup defaworyzowanych [1] (w tym rybaków).

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty.

Ponadto informujemy, że planujemy zmianę ww. harmonogramu, dlatego prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl.

Na stronie internetowej  www.7ryb.pl w zakładce dokumenty znajdują się dokumenty istotne dla wnioskodawców planujących złożenie wniosku o dofinansowanie określające m.in. zakres i warunki wsparcia oraz rodzaj operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGR „7 Ryb”,
 • Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych,
 • Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
  6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
  i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
  w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia
  i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
 • wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją,
 • wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

[1] Osoby poniżej 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia.