V Rajd Rowerowy na Orientację – 2 czerwca

  0
  102

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  Regulamin V Rajdu Rowerowego na Orientację
  który odbędzie się 2 czerwca 2019 w Lechlinie – gmina Skoki

  CELE IMPREZY:

  • Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;
  • Ukazanie uczestnikom piękna terenów Gminy Skoki
  • Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;
  • Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;
  • Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

  BAZA RAJDU – STARTU I METY:
  Szkoła Podstawowa w Lechlinie, 62-085 Lechlin  

  ORGANIZATOR:
  Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

  ZAPISY i INFO:
  Zapisy jedynie drogą elektroniczna: turystyka@gmina-skoki.pl
  do 24 maja

  info: 691 726 319

  Dokonując zagłodzenie należy podać nazwę drużyny, imiona i nazwiska oraz podać miejscowość zamieszkania (bez dokładnego adresu).

  HARMONOGRAM IMPREZY 2 czerwca 2019 (sobota):

  9:00-9:50 – rejestracja zespołów
  10:00 – start
  18:00 – koniec czasu
  18:30 – zakończenie i wręczenie nagród

  TRASY:

  • Rekreacyjna – do zaliczenia 10 wybranych punktów
  • Sportowa – do zaliczenia wszystkie 20 punktów

  ZASADY RYWALIZACJI:

  1. W rajdzie udział biorą drużyny do 1 do 4 osób.
  2. Organizator zapewni mapy turystyczne (skala mapy podana będzie w komunikacie startowym), z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz karty potwierdzające zaliczenie punktów.
  3. Mapa będzie wydawana na 5 minut przed startem
  4. Obowiązuje zakaz używania nawigacji GPS – złamanie tego postanowienia jest równoznaczne z dyskwalifikacją! Dopuszcza się używanie GPS w celu rejestracji przebytej trasy.
  5. Celem rajdu jest odnalezienie PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK)
   • PK oznaczone w terenie będą biało-pomarańczowymi kartkami.
   • O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od organizatora.
   • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.
   • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu telefonicznie na numer alarmowym z karty startowe.
   • Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście, w innym przypadku grozi niezaliczenie punktu.
   • Kolejność odwiedzania PK jest dowolna.
  6. Trasa Rekreacyjna – do zaliczenia 1-10 dowolnie wybranych PK.
  7. Trasa Sportowa – do zaliczenia 11 i więcej PK
  8. O wyborze trasy drużyny decydują na trasie.
  9. Wszystkie drużyny dostają mapy o godz. 9:55 i wyruszają w teren o godz. 10:00.
  10. Maksymalny czas to 8 h, po jego przekroczeniu zespół zostanie zdyskwalifikowany.
  11. Koniec czasu liczy się od przybycia na metę ostatniego członka drużyny.
  12. Za zaliczenie punktu kontrolnego drużyna dostaje 1 punkt
  13. Zwycięzcą zostanie ta drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Zalecamy sztywne kaski rowerowe.
  2. Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania.
  4. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, musi to potwierdzić, podpisując stosowny dokument, w którym zadeklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
  5. Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu.
  6. Zabrania się śmiecenia na trasach Rajdu.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
  8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Gmina Skoki
  9. Przekazanie danych osobowych przez uczestników Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezie. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  10. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Organizatora, w celu zamieszczania wyników z imprezy oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno -reklamowych wydawanych przez Gminę Skoki.
  11. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia uczestnikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  12. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie
  13. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

  1. Udział w Rajdzie jest Bezpłatny
  2. Posiłek regeneracyjny dla wszystkich zgłoszonych w terminie osób.
  3. Nagrody rzeczowe dla członków 3 pierwszych zespołów.
  4. Tombola z nagrodami dla wszystkich zgłoszonych w terminie uczestników Rajdu.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  *