Skockie Przełaje & Mistrzostwa Skoków w NW

  0
  71

  Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  ZAPISY >>>

  REGULAMIN IMPREZ
  VII Skockie Przełaje – BIEG
  V Mistrzostwa Skoków w NORDIC WALKING

  I. Cel:

  1. Propagowanie zdrowego trybu życia, walorów ekologicznych, środowiska naturalnego, korzystanie z zasobów przyrody poprzez spędzanie wolnego czasu w środowisku naturalnym wśród lokalnej społeczności.
  2. Promocja Miasta i Gminy Skoki
  3. Popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz spacerów pieszych w kijkami nordic walking jako najprostszej formy rekreacji.

  II. Organizator:

  1. Gmina Skoki
   Kontakt: Karolina Stefaniak – dyrektor zawodów
   691 726 319, 61 8925 804 adres email: k.stefaniak@gmina-skoki.pl
  2. Współorganizator: Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP:766182181

  III. Termin i miejsce imprezy:

  1. 9 maja 2020 – sobota
  2. Start i meta biegu przy boisku do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Skokach.
  3. Biuro zawodów (punkt rejestracji) w hala sportowa w Skokach, ul. Rogozińska 1

  IV. Program zawodów:

  1. Szczegółowy program zawodów zostanie podany najpóźniej miesiąc przed imprezą.
  2. Całkowity koniec jest planowany na godzinę 14

  V. Trasy zawodów:

  Trasa rekreacyjnego wyścigu nordic walking oraz biegów przełajowych
  – nordic walking – 10 km
  ORGANIZATOR NIE PRZEWIDUJE SĘDZIÓW NA TRASIE WYŚCIGU NW.

  – biegi 10 i ok. 5 km
  Trasa o urozmaiconym podłożu w formie pętli prowadzi przez tereny leśne, częściowo linią brzegową jez. Budziszewskiego. Trasa jest typowo przełajowa w warunkach leśnych (korzenie, szyszki, piach, błoto, kałuże – zależnie od panujących warunków pogodowych).
  Limit czasu wynosi 2,5 h od startu poszczególnych wyścigów.
  trasa biegu i nordic walking będzie się pokrywać, jednakże na odcinku pętli będzie biec w przeciwnych kierunkach.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy i nieznacznie jej długości.

  VI. Zgłoszenie:

  1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
  3. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

  VII. Data zgłoszenia i limity miejsc:

  1. Łączna liczba uczestników jest ograniczona do 350 osób (250 bieg, 100 nordic walking).
  2. Zgłoszenia online do 30 kwietnia 2020 lub do wyczerpania limitu miejsc, limit nie dotyczy mieszkańców gminy Skoki.
  3. Organizatora zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników.

  VIII. Uczestnictwo:

  1. Prawo uczestnictwa mają zawodnicy rocznika 2005 i starsi – od 15 lat.
  2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Zawodach” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
  3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
  4. W pakiecie startowym zawodów uczestnicy otrzymują elektroniczny pomiar czasu, numer startowy, bufet na trasie (woda i banany), zabezpieczenie medyczne, a po przekroczeniu linii mety pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.
  5. Po zakończeniu dekoracji uczestnik będzie mógł wsiąść udział w quizie z nagrodami, jedynym warunkiem jest obecność w czasie quizu.
  6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
  7. Organizator nie dopuszcza startu innej osoby na pakiecie startowym wykupionym przez innego uczestnika. Za ewentualne szkody odpowiadać będzie osoba zgłoszona pod danym numerem startowym.
  8. Istnieje możliwość przepisania pakietu oraz zmiana dystansu i dyscypliny do 30 kwietnia.
  9. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
  10. Numer startowy musi być zamocowany na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

  IX. Opłaty:

  1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 25 zł i jest uiszczana elektronicznie w momencie rejestracji uczestnika.
  2. Zawodnicy w wieku ok 15 do 18 lat (2005 – 2002) są zwolnieni z opłaty startowej.
  3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  4. Organizator dopuszcza zapisy w dniu zawodów – oplata startowa 40 zł

  X. Klasyfikacja zwycięzców w biegu na 5 i 10 km:

  1. Klasyfikacja OPEN miejsca 1-3 kobiet oraz 1-3 mężczyzn
  2. Klasyfikacja główna według kategorii wiekowych do 3 miejsc:
  Mężczyźni: Kobiety:
  M15 mężczyźni 15–19 lat (2005-2001)K15 mężczyźni 15–19 lat (2005-2001)
  M20 mężczyźni 20 –29 lat (2000-1991)K20 mężczyźni 20 –29 lat (1920-1991)
  M30 mężczyźni 30 –39 lat (1990-1981)K30 mężczyźni 30 –39 lat (1990-1981)
  M40 mężczyźni 40 –49 lat (1980-1971)K40 mężczyźni 40 –49 lat (1980-1971)
  M50 mężczyźni 50 –59 lat (1970 -1961)K50 mężczyźni 50 –59 lat (1970 -1961)
  M60 mężczyźni 60 + (1960 -…..)K60 mężczyźni 60 + (1960 – ……)
  1. Klasyfikacje dodatkowe: Najlepsi mieszkańcy Gminy Skoki – open: Kobiety – 3 miejsca, Mężczyźni – 3 miejsca
  2. Klasyfikacja drużynowa (tylko biegi) – w zgłoszeniu w rubryce klub należy wpisać tą samą nazwę np. „Maratończyk Poznań”. Drużyna składa się z 4 zawodników (minimum 1 kobiet). W klasyfikacji drużynowej puchary otrzymują 1 drużyna z najlepszym czasem brutto.
  3. Nagrody nie dublują się to znaczy zawodnik nagrodzony w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej, wyjątek stanowi klasyfikacja Gminy Skoki oraz klasyfikacja drużynowa.

  XI. Klasyfikacja zwycięzców w nordic walking:

  1. Klasyfikacja OPEN miejsca 1-3 kobiet oraz 1-3 mężczyzn
  2. Klasyfikacja główna według kategorii wiekowych do 3 miejsc:
  Mężczyźni:Kobiety:
  M15: 15-39 lat (2005 – 1981)K15: 15-39 lat (2005 – 1981)
  M40: 40-49 lat (1980 – 1971)K40: 40-49 lat (1980 – 1971)
  M50: 50-59 lat (1970-1961)K50: 50-59 lat (1970 – 1961)
  M60+: 60 i więcej (1960 -……..)K60+: 60 i więcej (1960 -……..)
  1. Klasyfikacje dodatkowe: Najlepsi mieszkańcy Gminy Skoki – open: Kobiety – 3 miejsca, Mężczyźni – 3 miejsca
  2. Nagrody nie dublują się to znaczy zawodnik nagrodzony w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej, wyjątek stanowi klasyfikacja Gminy Skoki.

  XII. Pomiar czasu:

  1. Wyniki końcowe na podstawie czasu brutto.

  XIII. Nagrody:

  1. Każdy zwycięzca otrzyma pamiątkową nagrodę i dyplom.

  XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Na podstawie 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
  2. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą
   w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,   Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,  dane przedstawiciela: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos.
  3. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest pani Katarzyna Przybysz,
   dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812
  4. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe
  5. Cele przetwarzania danych osobowych: organizacja imprez sportowych pod nazwą Skockie Przełaje i Mistrzostwa Gminy Skoki w Nordic Walking oraz promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców.
  6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i wyłącznie w celu Skockie Przełaje i Mistrzostwa Gminy Skoki w Nordic Walking
  7. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia zadania.
  1. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  1. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji Skockich Przełajów i Mistrzostw Gminy Skoki w Nordic Walking, a ich niepodanie będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do zawodów.
  1. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  XV. Postanowienia końcowe:

  1. Zgłoszenie udziału jest tożsame z akceptacją Regulaminu
  2. Zawody będą przeprowadzone bez względu na pogodę.
  3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione w czasie zawodów.
  4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NWW w trakcie trwania zawodów.
  5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
  6. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
  7. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
  8. Koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące.
  9. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i chipa nie będzie sklasyfikowany.
  10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy po przybyciu na metę wszystkich uczestników w wyznaczonym czasie.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CDRom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno ‐ reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz przekazane do informacji mediów.
  13. Warunkiem startu w zawodach jest podpisanie przez zawodnika zgody na udział w Zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
  14. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator zawodów.